top of page
מחירים

תקנון מנויים

 • המנויים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

 • מנוי שייעשה בו שימוש שלא ע"י בעליו יבוטל לאלתר ללא פיצוי כלשהו.

 • העברת מנוי לאדם אחר תיעשה אך ורק באישור טיפוס אורבני ובניכוי חודש על כל העברה.

הקפאת מנויים

 • ניתן להקפיא אך ורק מנויים 3, 6 ו-12 חודשים.

 • מינימום ימי הקפאה למנוי - 14 ימים.

 • לא ניתן להקפיא מנוי רטרואקטיבית.

 • אין אפשרות להקפיא ביום שבו נעשה שימוש במנוי.

 • מנוי שנתי ניתן להקפיא לכל היותר לשנה.

 • מנוי חצי שנתי ניתן להקפיא לכל היותר לחצי שנה.

 • מנוי 3 חודשים ניתן להקפיא לכל היותר ל-3 חודשים.

ביטול מנויים

 • נין לבטל מנוי 3 חודשים, חצי שנה או שנה - הביטול החל מהחודש העוקב להודעת הביטול. החיוב הוא על מנוי חודשי רגיל על כל חודש מהמנוי בו נעשה שימוש.

bottom of page