טיפוס אורבני
טופס הסכמה להשתתפות בפעילויות

 

אני הח"מ, מבקש/ת בזה מרצוני החופשי, לאשר לבני/בתי להשתתף בפעילות טיפוס. מובן לי היטב כי הפעילויות בהן מדובר הן פעילויות מסוכנות מטבען, אשר כרוכים בהן סיכונים אינהרנטיים. ידוע ומובן לי היטב כי המשתתף בפעילויות נחשף לסיכונים אלה ולאחרים, ובאישור להשתתפות בפעילויות אלה אני לוקח את האחריות מרצוני החופשי.

אני מסכים/מסכימה בזאת לפטור את טיפוס אורבני ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או הלוקחים חלק בפעילות מכל נזק פיזי, נפשי או לרכוש שעלול לפגוע בבני/בתי. 

יתר על כן, טיפוס אורבני ו/או כל הרשומים מעלה לא יהיו אחראים לכל נזק שעשוי להיגרם לבני/בתי ו/או לרכושו/ה, בכל מקום שבו ישתמש בידע שרכש מטיפוס אורבני, כולל מקרה שנובע מרשלנותו. אני משחרר בזאת את טיפוס אורבני מכל אחריות.

הוסברו לי הסכנות שבפעילות זו ואני לוקח על עצמי כל סיכון בפציעה, שיתוק ו/או מוות שעלול להיגרם לבני/בתי.

אני מקבל כי חובתו/ה של בני/בתי ללמוד את חוקי המקום וכללי ההתנהלות בו ולפעול על פיהם (כללי ההתנהגות - באתר: www.uclimb.co.il/safety.

הוסבר לי ואני מאשר שהבנתי כי אדם שאינו פועל על פי הכלל הקודם מהווה מפגע לעצמו ולסביבה. וכי כל פגיעה שתיגרם לו עקב כך לא תוכל ליפול באחריות טיפוס אורבני.

יתרה מזו, אני מסכים כי במקרה וצד ג' יפגע מפעילות בני/בתי בשטח ו/או בפעילות הקשורה לטיפוס אורבני, אני אשפה ואקח אחריות בפני טיפוס אורבני, בעליה ועובדיה באופן בלעדי.

בני/בתי ואני קראנו את חוקי הפעילות של טיפוס אורבני ואנו מסכימים לפעול על פיהם.

בני/בתי נמצא במצב בריאותי התואם את אופי הפעילות ואינו סובל מכל בעיה פיזית ו/או נפשית העלולה לפגוע בשיקול דעתו.

 

אני מקבל שזהו חוזה. קראתי בעיון חוזה זה ואני חותם עליו מרצוני האישי. 

 

 

אני מאשר שקראתי ואני מסכים לפרטים הנ"ל